Archief Kristelijke Werknemersbeweging (KWB). 1941-2000

Identificatie [ISAD(G) 1]

Referentie

BE/ 942855/ 401

KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving - 3000 Leuven

Titel

Archief Kristelijke Werknemersbeweging (KWB)

Datums

1941-2000

Beschrijvingsniveau

deelarchief

Omvang

33,5 strekkende meter

Context [ISAD(G) 2]

Archiefvormer

KWB (1941-heden)

Inhoud en structuur [ISAD(G) 3]

Inhoud

Dit uitgebreid organisatie-archief laat in de eerste plaats toe de interne geschiedenis van de Katholieke Werkliedenbond Bond (KWB) in detail te bestuderen. In de eerste plaats is dit voor het organisatorisch vlak, hoewel er voor een onderzoek naar de inhoud en methode van het vormingswerk ook talrijke bronnen aanwezig zijn. Het levert eveneens interessant aanvullend materiaal voor de koepelorganisatie ACW en deelorganisaties ervan, de KAV, de KAJ-VKAJ en het LCM. Waardevolle informatie kan tevens gevonden worden over bepaalde deelaspecten van de KWB-werking zoals o.m. de bewegingsbladen en hun redacties. Het archief is ook zeer waardevol indien men het veranderende ideeëngoed van het katholieke bevolkingsdeel, in het bijzonder van de christelijke arbeidersbeweging wil nagaan. 

 

Weinig is bewaard uit de ontstaansperiode van de K.W.B. 

Dit vindt zijn verklaringsgrond in de oorlogsomstandigheden, toen de jonge beweging fungeerde als een soort vluchtorganisatie voor het A.C.W., waarbijeen beroep werd gedaan op personeelsleden uit de Christelijke Arbeidersbeweging. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat voor de ontstaansgeschiedenis van de K.W.B. meer archivalia te vinden zijn, in het archief van A.C.W.-Nationaal. Pas vanaf 1945 beschikte de K.W.B. over een Nationaal Secretariaat met een eigen personeelskader. Dit secretariaat bewaarde met wisselende nauwgezetheid het documentatiebestand. 

 

De ontstaansgeschiedenis van de KWB zal vooral dus moeten worden geschreven op basis van archivalia uit andere fondsen (het archief van ACW-nationaal en de papieren van vooraanstaanden uit de christelijke arbeidersbeweging) en voor de feitelijke werking in de beginperiode kunnen plaatselijke archieven erg nuttig zijn (b.v. Werkersverbond Sint-Andries Antwerpen). 

 

In de eerste jaren na 1945 beperkte men zich tot het bewaren van verslagen en vergaderstukken van de bestuursinstellingen. Het archivalisch en historisch belang van bepaalde reeksen documenten werd blijkbaar onderschat. Daarnaast hechtte men in bepaalde perioden minder waarde aan het archief. Dit geldt bij uistek voor de periode 1958-1960, waarvoor zich belangrijke hiaten in het archief voordoen. 

 

Grosso modo zijn sinds 1945 de vergaderstukken van Nationale Raad, Nationaal Bestuur, Dagelijks Bestuur en secretariaatsvergaderingen, de jaarverslagen en de financiële verslagen, op enkele ontbrekende stukken na, volledig bewaard. Een grote mate van volledigheid vertonen ook de dossiers over de congressen en massamanifestaties, de ledenadministratie, de 

Nationale Studieweekends, de kadervorming, de godsdienstige-, gezins-, onderwijs- en ondernemingswerking, de diensten Thuis en Falos en de contacten met K.A.V. Grote hiaten vertonen de briefwisseling van voorzitters en nationale secretarissen, het archief van de bewegingsbladen Raak en K.W.B.-Leiding en het archief van de Dienst Lourdesbedevaarten. 

Dit geldt evenzeer voor de archivalia betreffende de contacten met het A.C.W., de vertegenwoordiging van de K.W.B. in nationale en internationale organisaties en instellingen en de contacten met diverse organisaties. Onvolledig en disparaat is het bestand betreffende de contacten met de deelorganisaties van de Christelijke Arbeidersbeweging (A.C.V., K.A.J.-V.K.A.J., L.C.M., L.V.C.C.), de contacten met de internationale christelijke arbeidersbeweging en de contacten met de verbonden en de afdelingen. 

 

Over het algemeen vertoont het archief tot 1962 heel wat leemten. Niet zozeer de archivalia over bestuursorganen, congressen, verschillende werkingsgebieden zijn onvolledig, wel de dossiers met briefwisseling van voorzitters en secretarissen en de bundels over de bewegingsbladen. Ook de bronnen over de contacten met derden en de externe vertegenwoordiging van de KWB vertonen hiaten.

Raadpleging en gebruik [ISAD(G) 4]

Toegangen

On line toegangen

  

Verwant materiaal [ISAD(G) 5]

Verwante eenheden

Verwante eenheden (systematisch)

Aantekeningen [ISAD(G) 6]

Aantekening

update gerealiseerd - 12 dec 2011

Beschrijvingsbeheer [ISAD(G) 7]

Aantekening archivaris

De gegevens werden automatisch opgeladen vanuit ODIS, Onderzoekssteunpunt en databank intermediaire structuren in Vlaanderen, 19e-20e eeuw

Naar deze steekkaart in Archiefbank Vlaanderen verwijzen als volgt:

Archief Kristelijke Werknemersbeweging (KWB). 1941-2000 . In Archiefbank Vlaanderen [online]. [cited 2015-10-09] .   Record no .   1884 .   Available from World Wide Web: .   < http://www.archiefbank.be>.

top

copyright-disclaimer-privacy statement